Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00etatik 14:00etara

Osoko Bilkura ARRUNTA egin dela jakinarazi da.

Bilera egin ahal izateko legeak eskatzen duen gutxieneko udalbatzarkide kopurua bertaratzen ez bada, Udalbatzarra 48 ordu geroago egingo da, bertaratutako udalbatzarkide kopurua edozein izanik ere.

EGUNA: 2024-05-23, OSTEGUNA

ORDUA: 19:00

TOKIA: Udaleko bilera aretoa.

 

AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA

 1.- 2024ko martxoaren 21ean egindako ohiko osoko bilkuraren akta onartzea, hala badagokio.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Plenaria ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2024.

2.- 2024ko apirilaren 18an egindako ohiko osoko bilkuraren akta onartzea, hala badagokio.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Plenaria ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2024.

 3.- Egoki irudituz gero, 2024ko maiatzaren 13an egindako Ezohiko Osoko Bilkuraren Akta onartzea.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2024.

 4.- Laudioko eta Aiarako udalerrien lurralde-mugako lerroa onartzeko akta onartzea, hala badagokio.

Aprobación, si procede, del acta de reconocimiento de la línea límite territorial de los municipios de Llodio y Ayala.

5.- Ofiziozko berrikuspen-espedientea, Menagaraiko Aiarako 2. poligonoko 733. partzela ixteko obra txikia legeztatzeko emakidarena. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren nahitaezko irizpena eskatzea, hala badagokio.

Expediente de revisión de oficio de la concesión de legalización de obra menor de cierre de parcela 733, del polígono 2, de Ayala, en Menagarai.  Solicitud, si procede, de dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

6.- Aiarako Udalaren eta Alday Ongintza Fundazioaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzea, hala badagokio. Hitzarmen horren bidez, Arespalditzako Eguneko Arretarako Landa Zentroa kudeatu eta mantenduko da 2024an, eta zuzeneko dirulaguntza emango da.

Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Ayala y la Fundación Benéfica Alday para la gestión y mantenimiento del Centro Rural de Atención Diurna de la localidad de Respaldiza, año 2024, mediante el cual se concede una subvención directa.

7.- EAJ-PNV talde politikoak Palestinari buruz aurkeztutako mozioa.

Moción presentada por el grupo político EAJ-PNV sobre Palestina.

8.- Rafael Isasi Landak eta, ondoren, Mertxe Azkarraga Bigurik, Palestinarekiko Erantzukizun Plataformaren izenean eta EH-Bilduko udal taldeak Palestinari buruz bere gain hartutako mozioa.

Moción presentada por Rafael Isasi Landa y, posteriormente, por Mertxe Azkarraga Biguri, en nombre de la Plataforma Responsabilidad con Palestina, y asumido por el grupo municipal de EH-Bildu, sobre Palestina.

 9.- Hala badagokio, 2023ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren I. Eranskinaren aldaketa onartzea, 2024rako luzatuta.

Aprobación, si procede, de la modificación del Anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones del año 2023, prorrogado para 2024.

 10.- Lekubatxe Kirol Klubarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena onartzea, hala badagokio. Hitzarmen horren bidez, dirulaguntza zuzena ematen da Euskadi 2024ko bolo-txapelketa antolatzeko.

Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración con el Club Deportivo Lekubatxe, por el cual se concede una subvención directa para la organización del campeonato de bolos de Euskadi 2024.

 11.- Aiarako Udalaren eta Llanteno Haraneko Eskola Artistikoaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzea, hala badagokio, 2024rako, zuzeneko dirulaguntza emateko.

Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ayala y la Escuela Artística del Valle de Llanteno para el año 2024, por el que se otorga una subvención directa.

12.- Erabaki-proposamena, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Sailaren eta Aiarako Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzekoa, oinarrizko gizarte-zerbitzua emateko.

(Gai hori AJAren 82.3 artikuluan xedatutakoaren arabera sartu da; beraz, eztabaidatu eta bozkatu aurretik, osoko bilkurak erabaki beharko du gaia osoko bilkura honetako gai-zerrendan sartzea berretsi behar den).

Propuesta de acuerdo de aprobación del Convenio de colaboración entre el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Ayala, para la prestación del Servicio Social de Base.

(Este asunto se ha incluido en virtud de lo dispuesto en el Artículo 82.3 del ROF por lo que previamente a su debate y votación se deberá adoptar acuerdo plenario sobre la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día de este Pleno).

13.- Alkatetzaren dekretuen kontuak ematea.

(Honekin batera doa 2024/191 eta 2024/280 arteko Alkatetza Dekretuen zerrenda, biak barne).

Dación de cuentas de Decretos de la Alcaldía.

(Se adjunta relación de los Decretos de Alcaldía comprendidos entre los números 2024/191 al  2024/280, ambos inclusive).

 14.- Galde-eskeak.

Ruegos y preguntas.

Honako INFORMAZIO-BATZORDE hauek egingo direla jakinarazi da.

Batzorde horiek Udaletxeko bilera-aretoan egingo dira, 2024ko MAIATZEAN, ondoren adierazten den gai-zerrendaren arabera:

 

  • HIRIGINTZA, OBRAK ETA ZERBITZUAK INFORMAZIO BATZORDEA / COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y OBRAS Y SERVICIOS.

EGUNA/DIA: 2024-05-14

ORDUA/HORA: 08:30

 AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA

1.-Hirigintza eta Obra eta Zerbitzuetako Informazio Batzordeak 2024ko apirilaren 9an egindako ohiko bilkuraren akta onartzea.

Aprobación de acta de la sesión ordinaria de la comisión informativa de Urbanismo y Obras y Servicios celebrada el día 09 de abril de 2024.

2.-Laudio eta Aiarako udalerrietako lurralde-mugako lerroa onartzeko akta onartzeari buruzko irizpena.

Dictamen sobre la aprobación del acta de reconocimiento de la línea límite territorial de los municipios de Llodio y Ayala.

3.- Menagaraiko Aiarako 2. poligonoko 733. partzela ixteko obra txikiak legeztatzeko emakidaren ofiziozko berrikuspen-espedientean Idazkaritzak egindako txostenari buruzko irizpena.

Dictamen sobre el informe de Secretaría en expediente de revisión de oficio de la concesión de legalización de obra menor cierre de parcela 733, del polígono 2, de Ayala en Menagarai.

4.- Bidezidorren ordenantza onartzea.

Aprobación de ordenanza de veredas.

5.- Eskaerak eta galderak.

Ruegos y Preguntas.

 

INGURUMENA, MUGIKORTASUNA, FUNTZIO PUBLIKOA ETA SOZIO-SANITARIOA INFORMAZIO BATZORDEA / COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, FUNCIÓN PÚBLICA Y SOCIOSANITARIA.

EGUNA/DIA: 2024-05-14

ORDUA/HORA: 09:30

AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA

1.- Ingurumen, Funtzio Publiko eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak 2024ko apirilaren 9an egindako ohiko bilkuraren akta onartzea.

Aprobación de acta de la sesión ordinaria de la comisión informativa de Medio Ambiente, Función Pública y Sociosanitaria celebrada el día 09 de abril de 2024.

2.- Mugikortasun-plataformaren lizitazioari buruzko informazioa.

Información sobre la licitación de la plataforma de movilidad.

3.- Solaria Eguzki Sorkuntza, S.L.k sustatutako eguzki-planta fotovoltaikoak instalatzeko proiektuari buruzko informazioa.

Información sobre proyecto de instalación de plantas solares fotovoltaicas promovidas por Solaria Eguzki Sorkuntza, S.L.

4.- Arabako Foru Aldundiaren erantzuna mugikortasunari buruzko mozioari.

Respuesta de la Diputación Foral de Álava a la moción sobre movilidad.

5.- Batzorde soziosanitarioaren gaiari buruzko informazioa.

Información sobre tema de Comisión socio-sanitaria.

6.- Udalaren sare sozialak sortu eta kudeatzeko zerbitzurako kontratu txikiari buruzko informazioa.

Información sobre el contrato menor para el servicio de creación y gestión de las redes sociales del Ayuntamiento.

7.- Galde-eskeak.

Ruegos y preguntas.

 

  • BERDINTASUNA, INMIGRAZIOA ETA ADINEKOAK INFORMAZIO BATZORDEA / COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDAD, INMIGRACIÓN, Y PERSONAS MAYORES.

EGUNA/DIA: 2024-05-14

ORDUA/HORA: 10:30

AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA

1.- Berdintasun, Immigrazio eta Adinekoei buruzko Informazio Batzordeak 2024ko maiatzaren 9an egindako ohiko bilkuraren akta onartzea.

Aprobación de acta de la sesión ordinaria de la comisión informativa de Igualdad, Inmigración y Personas Mayores celebrada el día 09 de abril de 2024.

2.- Berdintasun Arloan egindako jarduerei eta egin beharreko jarduerei buruzko informazioa.

Información sobre las actividades realizadas y actividades a realizar en el Área de Igualdad.

3.- Irizpena, Aiarako Udalaren eta Alday Ongintza Fundazioaren arteko lankidetza-hitzarmenari buruzkoa, Arespalditza herriko eguneko arretarako landa-zentroa kudeatu eta mantentzeari buruzkoa, 2024an. Horren bidez, zuzeneko dirulaguntza ematen da.

Dictamen sobre el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Ayala y la Fundación Benéfica Alday para la gestión y mantenimiento del Centro Rural de Atención Diurna de la localidad de Respaldiza, año 2024, mediante el cual se concede una subvención directa.

4.- Aiarako ongietorri-gida.

Guía Bienvenida a Ayala

5.- Castejónera – Calahorra- Azagrara egindako txangoari buruzko informazioa.

Información sobre la excursión a Castejón – Calahorra- Azagra

6.- Ikasgeletako hitzaldiak +55.

Charlas de Aulas +55

7.- Galde-eskeak.

Ruegos y preguntas.

 

  • OGASUNA, KONTUEN BEREZIA ETA BATZORDE ADMINISTRATIBOAK INFORMAZIO BATZORDEA / COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS.

EGUNA/DIA: 2024-05-14

ORDUA/HORA: 11:30 

AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA

1.- 2024ko martxoaren 12an Ogasuneko, Kontuen Batzorde Bereziko eta Administrazio Batzarretako batzorde iraunkorrak egindako ohiko bilkuraren akta onartzea.

Aprobación de acta de la sesión ordinaria de la comisión permanente de Hacienda, Especial de cuentas y Juntas Administrativas celebrada el día 12 de marzo de 2024.

2.- Atoia/eszenatokia hornitzeko kontratu txikia esleitzeari buruzko informazioa.

Información sobre la adjudicación del contrato menor de suministro de un remolque- escenario.

3.- Udal-ibilgailu bat erosteko lizitazioari buruzko informazioa.

Información sobre la licitación para la adquisición de un vehículo municipal.

4.- Belarra mozteko traktorea eskuratzeari buruzko informazioa.

Información sobre la adquisición de un tractor cortacésped.

5.- Garbiketa mekanikoko zerbitzu-kontratuari buruzko informazioa (sastrakak garbitzea).

Información sobre el contrato de servicio de limpieza mecánica (desbroce).

6.- Galde-eskeak.

Ruegos y preguntas.

 

  • KULTURA, KIROLA, HEZKUNTZA EUSKARA ETA GAZTERIA INFORMAZIO BATZORDEA / COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, DEPORTE, EDUCACIÓN, EUSKERA Y JUVENTUD.

EGUNA/DIA: 2024-05-14

ORDUA/HORA: 12:30

 AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA

 

1.- Kultura, Kirol, Hezkuntza, Euskara eta Gazteria Batzordeak 2024ko apirilaren 10ean egindako ohiko bilkuraren akta onartzea.

Aprobación de acta de la sesión ordinaria de la comisión informativa de Cultura, Deporte, Educación, Euskera y Juventud celebrada el día 10 de abril de 2024.

2.- Kultura eta Kirol ikastaroen lizitazioa.

Licitación de cursos culturales y deportivos.

3- “Vital Programa Araban Zehar”2024

Programa “Vital por Álava” 2024

4.- Txistularien emanaldiari buruzko informazioa.

Información sobre actuación de txistularis. 

5.- Zapatu-“ero” ekintzari buruzko informazioa.

Información sobre actividad Zapatu-“ero”.

6.- San Isidro eta San Isidro txikiko haurrentzako tailerren informazioa.

Información de talleres para niños en San Isidro y San Isidro txiki.

7.- Haurrentzako antzerki-tailerrari buruzko informazioa.

Información del taller de teatro para la infancia.

8.- 2024ko jaien balorazioa.

Valoración de fiestas 2024.

9.- Lankidetza hitzarmena Lekubatxe Kirol Elkartearekin 2024ko Euskadiko Bolo Txapelketarako.

Convenio de colaboración con Club Deportivo Lekubatxe para el Campeonato de Bolos de Euskadi 2024.

10.- Gazteentzako orientazio akademikoko hitzaldi-tailerrari buruzko informazioa.

Información sobre la charla-taller de orientación académica para jóvenes.

11.- Euskararen semaforoari buruzko informazioa.

Información sobre el Semáforo del euskera.

12.- Bertso Eskolaren lizitazioa.

Licitación de Bertso Eskola.

13.- Euskara Planari buruzko informazioa.

Información sobre el Plan de euskera.

14.- 2023rako luzatutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren I. eranskina aldatzeko proposamenari buruzko irizpena.

Dictamen sobre la propuesta de modificación del Anexo I del Plan Estratégico de subvenciones de 2023 prorrogado para 2024.

15.- Galde-eskeak.

Ruegos y preguntas.

 

  • LEHEN SEKTOREA, EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGUA INFORMAZIO BATZORDEA / COMISIÓN INFORMATIVA DE SECTOR PRIMARIO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO.

EGUNA/DIA: 2024-05-14

ORDUA/HORA: 13:30

 AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA

1.- Lehen Sektoreko, Ekonomia Sustapeneko eta Enpleguko Informazio Batzordeak 2024ko martxoaren 12an egindako ohiko bilkuraren akta onartzea.

Aprobación de acta de la sesión ordinaria de la comisión informativa de Sector Primario, Promoción económica y Empleo celebrada el día 12 de marzo de 2024.

2.- Ehiza-barrutia: pleguen zirriborroa aurkeztea.

Coto de caza: presentación del borrador de los pliegos.

3.- Ermandadeko ordenantzaren aldaketa puntualari aurkeztutako alegazioak.

Alegaciones presentadas a la modificación puntual de la ordenanza de la Hermandad.

4.- Sierra Salvadako ermandadeari buruzko askotariko informazioa.

Información variada sobre la Hermandad de Sierra Salvada.

5.- Galde-eskeak.

Ruegos y preguntas.

Helbidea
Elexalde auzoa, 3
01476 · Arespalditza
Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00 etatik 14:00 etara
Faxa
+34 945 39 93 31